Cases

Cybersecurity in een grote logistieke organisatie (2019-2020)

In één van de grote logistieke organisaties van ons land, die grote stromen van mensen en goederen faciliteert, is cyber-veiligheid ‘mission-critical’. Cyber-veiligheid vergt niet alleen een ‘over-all’- beleid, maar vooral ook een strikte implementatie daarvan in elk van de afdelingen en voor elk van de operationele systemen. Hoewel niemand het belang van cyber-veiligheid ontkent, blijkt het toch moeilijk om deze implementatie op het juiste niveau in elk van deze systemen (die op zich ook allemaal mission-critical zijn) te implementeren. In de praktijk domineerde het afdelingsbelang boven het algemeen belang, waardoor de organisatie op het gebied van cyberveiligheid kwetsbaar bleef.
Vanuit Stichting Transactieland hebben we in een traject met een doorlooptijd van enkele maanden systematisch de blokkades in beeld gebracht, die de – zo noodzakelijke – samenwerking op het gebied van cyber-veiligheid in de weg stonden. Vervolgens hebben we met de verschillende afdelingsmanagers bezien hoe deze blokkades konden worden weggenomen, zodat het collectieve doel van de organisatie op het gebied van cyber-veiligheid daadwerkelijk in elk van de afdelingen en systemen kon worden geïmplementeerd.

ProjectConnect: transparantie in ‘goede doelen’-proces (2019-heden)

ProjectConnect is een software-suite die ondersteuning biedt aan de samenwerking in goede doelenprojecten. Daar waar meerdere partijen samen invulling en uitvoering geven aan dit soort projecten, zorgt ProjectConnect ervoor dat de financierings- en bestedingsstromen, de informatie- en verantwoordingstromen en de resultatenstromen gestructureerd verlopen. De samenwerking tussen partijen in de hele keten, van donor tot concrete projectuitvoering, komt hiermee transparant – volgens de internationale IATI-richtlijnen – in beeld.
ProjectConnect is ontwikkeld door de ProjectConnect-foundation. Dit is een not-for-profit consortium bestaande uit een IT-bedrijf en tien goede doelen organisaties.

Stichting Transactieland faciliteert het proces van de samenwerking van de ProjectConnect-partners waardoor zij steeds opnieuw samen kunnen investeren en innoveren in nieuwe functionaliteit van ProjectConnect.

Logistiek beweegt de circulaire economie (2018-heden)

Om de toekomst van onze aarde te waarborgen is transitie naar een circulaire economie onontkoombaar. Veel partijen zijn ermee bezig en overal zijn experimenten, pilots en proefprojecten. Maar implementaties op grote schaal blijven nog te vaak uit. De oorzaak: om circulair te gaan werken moeten bedrijven en organisaties andere verbinding zoeken met nieuwe partijen in nog te ontwikkelen ketens.

Logistiek speelt hierin een belangrijke rol. Het bedenken, organiseren en beheren van ketens is immers bij uitstek het domein van de logistiek. Bovendien: als de logistieke topsector – goed voor maar liefst 10% van het Bruto Nationaal Product en eveneens 10% van de werkgelegenheid – circulair gaat opereren is dat een ‘driver’ voor de transitie van onze economie als geheel.

Vandaar: Logistiek beweegt de circulaire economie. Onder dat motto faciliteren wij sinds 2018 een inmiddels jaarlijks terugkerend event. Dit doen wij in in opdracht van TKI-Dinalog, Lectorenplatform Logitimo en NWO-SIA, in samenwerking met Het Groene Brein. De eerste conferentie stond in het teken van Anders kijken. In 2019 was het thema Anders denken en in 2020 starten we met Anders doen.
Het zijn echte wérk-conferenties. Focus ligt op de puzzel die ondernemers in de praktische uitvoering hebben: overheidsbeleid staat soms in de weg en kennisinstellingen staan niet altijd klaar met praktische vragen en antwoorden. Vanuit de praktijkvragen van ondernemers puzzelen we samen aan:

• de voorwaarden die door ‘het beleid’ kunnen worden ingevuld;
• kennisvragen die moeten worden beantwoord.

Doel van de conferenties is het versterken van de keten, de kansen en uitdagingen inzichtelijk te maken en de lusten en lasten helder te krijgen. Dit om uiteindelijk de transitie te versnellen.
Kijk ook op: https://www.dinalog.nl/logistiek-brengt-de-circulaire-economie-in-beweging/, of neem contact op met harmanna.vandalen@transactieland.nl

BOOST-X: energizing en continu verbeteren in de veiligheidsketen (2017-heden)

BOOST-X is oorspronkelijk binnen defensie ontwikkeld om onderzeebootbemanningen optimaal te laten presteren onder zowel operationele (varend) als bureaucratische (aan wal) omstandigheden. Sinds 2017 is Stichting Transactieland nauw betrokken bij de ontwikkeling van BOOST-X in het kader van de Adaptieve Krijgsmacht. Inmiddels is dit toegepast bij diverse eenheden met impact voor meer dan 5.000 medewerkers. BOOST-X is inmiddels een bewezen concept gebleken om het verandervermogen in houding en gedrag binnen groepen blijvend te vergroten.

BOOST-X staat voor een combinatie van het genereren van energie en het borgen van het proces van continu verbeteren. Dit blijkt dé combinatie voor succes. Wat voorop staat is dat deelnemers aan de beweging meer invloed uitoefenen op hun eigen werkzaamheden en daardoor meer werkplezier ervaren. Begin 2020 is het BOOST-X traject breder in de ‘veiligheidsketen’ geintroduceerd. Transactieland had de regie over een programma met sterk interactieve werkvormen. Onze methoden vormden hierbij de basis.

Door BOOST-X ontstaat een beweging waarbij ketenpartners elkaar stimuleren om ideeën te genereren die bijdragen aan een betere werkomgeving, werkprocessen en werksfeer. De beweging zorgt er ook voor dat deze bottom up geopperde ideeën grond krijgen waardoor het gat tussen beleid en uitvoering kleiner wordt. Het ontwikkelt en versterkt de samenwerking binnen en tussen de verschillende organisaties in de veiligheidsketen.

Aan Tafel: Stroomlijnen CVRM-keten tussen huisartsen en ziekenhuis (2017)

In een grote provincieplaats in het oosten van het land voelden de huisartsen-coöperatie en het ziekenhuis druk om de CVRM-keten beter uit te lijnen. Helaas stokte dit veelvuldig: veel bureaucratie en irritaties over en weer waren het resultaat. De directeur van de huisartsen-coöperatie was dit zat: “Wij zijn huisarts geworden om mensen te helpen en niet om ons zelf in papierwerk te begraven.” Daarom ging hij op zoek naar een methode om de samenwerking tussen eerste en tweede lijn te kunnen regelen.

In een aantal sessies hebben we met het ziekenhuis en de huisartsen-coöperatie de samenwerking van de CVRM-keten kunnen regelen. Belangrijk hierbij was dat zowel bestuurders van beide partijen, als managers en praktijkexperts (de huisartsen en cardiologen) bereid waren om dit samen te doen. In de eerste sessie hebben we eerst gekeken wat er al goed ging in de samenwerking en wat nog niet. Het bleek dat – deelnemers waren daar zelf verbaasd over – in de samenwerking er eigenlijk al heel veel gewoon wél goed ging. Dit gaf lucht en vertrouwen. Maar er waren ook dingen nog niet goed gingen. Daartussen zat één specifieke en bij iedereen bekende ‘olifant in de kamer’, een moeilijke kwestie die nooit besproken werd. Over precies die kwestie hebben we het ‘Hoe gaan we met elkaar om-gesprek’ gevoerd. Tijdens dit gesprek ontstond er inzicht en overzicht wat er zou gebeuren als we dit probleem niet op zouden lossen, maar ook welke kansen er lagen als dit wél zou lukken. Vervolgens is er gebrainstormd over de oplossingen en over de punten die nu al opgepakt en uitgezocht moesten worden. Bestuurders van beide partijen waren als toehoorders betrokken bij dit gesprek. Zij werden blij van de inzichten maar ook van de praktische oplossingen en zij gaven er beiden akkoord voor.

BETERnu: Zorgen om de zorg (2016-heden)

Iedereen is het eens: de zorg moet goed geregeld zijn. Helaas is dat, waar het gaat om maatschappelijke ondersteuning (WMO) en jeugdzorg nog niet overal in Nederland het geval. Er blijven veel klachten over wachtlijsten, onduidelijkheid, bureaucratie en werkdruk. Bovendien zien gemeenten dat de kosten voor Jeugdhulp uit de hand lopen. Wat je steeds als oorzaak ziet is dat de samenwerking tussen de betrokken partijen nog niet goed is geregeld.

Er lekt daardoor veel ‘waarde’ weg in de verbindingen tussen zorginstellingen, cliënten en gemeenten. Dat is tijd, geld, energie, kennis en kunde die we in het Sociaal Domein heel goed kunnen gebruiken.
Dat kan beter. Transactieland heeft daarom BETERnu ontwikkeld, een initiatief om alle betrokken partijen in het Sociaal Domein te ondersteunen. De manier om deze problemen op te lossen is het ondersteunen van het “Doe wat werkt” principe, door:

– Maak heel systematisch afspraken over concrete samenwerking tussen alle partijen in de keten: wie doet precies wat en hoe loopt de (info-) overdracht tussen de ketenpartijen;
– Beleg al die afspraken in een ‘afspraken-wiki’, waar iedereen voor wie dit van belang is, bij kan: zo kan bijvoorbeeld Terneuzen leren van hoe dingen in Kampen zijn geregeld en kan Alkmaar bijvoorbeeld leren van wat er in Heerlen is bedacht.

Transactieland heeft ten behoeve van BETERnu het instrumentarium hiervoor beschikbaar.

Zie ook www.beter-nu.nl, of neem contact op met Ellen.Vervoort-Nijsen@transactieland.nl

Hermitage Amsterdam: Tentoonstellingsketen sneller en effectiever (2017)

Sinds 2009 ontsluit de Hermitage Amsterdam het werelderfgoed uit één van ’s werelds grootste musea; de State Hermitage in Sint Petersburg. Om het publiek te inspireren en te verrijken bouwt de Hermitage Amsterdam de presentatieruimte voor iedere tentoonstelling om. Samen met het museum bekeek Transactieland hoe dit (operationele) ombouw proces verder geoptimaliseerd kan worden. De hele keten en alle verbindingen werden bekeken en in kaart gebracht. Wat volgt is vernieuwing, innovatie, efficiënt werken en bovenal kostenbesparing.

Verder realiseert het museum in samenwerking met andere musea, culturele instellingen, bedrijfsleven, en particulieren haar activiteiten. Het opbouwen en onderhouden van een goed netwerk is hierbij van groot belang. Transactieland analyseert het netwerk dat ontstaat bij tentoonstellingen en onderzoekt samen met het museum op welke (nieuwe) manieren de partners voor elkaar van waarde kunnen blijven.

Kijk voor meer informatie op www.hermitage.nl, of neem contact op met nanko.boerma@transactieland.nl

BOOTCAMP-Lab Circulaire economie (2017-heden)

In 2050 is de Nederlandse economie 100% circulair. Dat is de ambitie van het huidige kabinet, dat dit heeft uitgewerkt in drie doelstellingen:

1. Bestaande productieprocessen maken efficiënter gebruik van grondstoffen, zodat er minder grondstoffen nodig zijn.
2. Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van duurzaam geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) en algemeen beschikbare grondstoffen. Zoals biomassa, dat is grondstof uit planten, bomen en voedselresten. Dit maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele bronnen en het is beter voor het milieu.
3. Nieuwe productiemethodes ontwikkelen en nieuwe producten circulair ontwerpen.

Deze ambitie, die voortvloeit uit het klimaatverdrag van Parijs is breed onderschreven door bedrijven, vakbonden, overheden, natuur- en milieuorganisaties, kennisinstituten, financiële instellingen en vele andere maatschappelijke organisaties in het Grondstoffenakkoord (2017) en het Klimaatakkoord (2019)
Veel initiatieven zijn sindsdien ontplooid en de eerste resultaten worden geboekt. Toch is naar schatting op dit moment pas 5% van de Nederlandse economie circulair. Er is behoefte aan uitbreiding van het aantal partijen en van de impact van die partijen. Stichting Transactieland neemt deel in de Academy of Global Challenges om hieraan een bijdrage te leveren. Dit gebeurt in het Bootcamp Lab Circulaire Economie (BCL CE), een business development traject, gestoeld op vijf pijlers:

1. Onze wereld kenmerkt zich als een ‘VOCA’-systeem: volatiel, onzeker, complex en ambigu; hierin worden de ‘disconnects’ steeds groter; Wij hebben geen keus dan te werken aan een nieuwe wereld; de transitie naar een circulare economie is daarvan een onderdeel;
2. Hiërarchie is niet langer effectief als systeem voor coordinatie, afstemming en controle;
3. Geen enkele organisatie in bedrijfsleven, not-for-profit en overheid kan zich aan deze transitie onttrekken en moet dus ofwel deze mee vormgeven, ofwel afsterven;
4. Om de transitie vorm te geven moet het denken kantelen: van focus op eigen resultaat, naar focus op optimalisering van de keten vanuit het perspectief van de waardevolle verbinding.
5. Dit vraagt langjarig commitment op persoonlijk en op organisationeel niveau.

Voor meer info: http://www.academyglobalchallenges.nl/, of neem contact op met Ellen.Vervoort-Nijsen@transactieland.nl

Lectorenplatform Logitimo (2017-heden)

De lectoren van hogescholen die een onderzoeksopdracht hebben op het gebied van logistiek (in brede zin) vormen samen het lectorenplatform Logitimo (Logistieke Toepassingen in Maatschappelijke Opgaven). In dit platform ontwikkelen zij een visie op de richting waarin het praktijkgericht onderzoek op het gebied van logistiek zich moet ontwikkelen gezien maatschappelijke uitdagingen enerzijds en zich ontwikkelende technologie anderzijds. Vanuit deze gezamenlijke visie vinden lectoren elkaar (steeds gemakkelijker) in het ontwikkelen van gezamenlijke onderzoeksvoorstellen met meer massa en scherpere focus.
Het platform kiest drie hoofdlijnen voor de toekomst:

– Logistiek en Circulaire Economie, waarbij het platform als zijn eigen ijkpunt de vraag ziet: ‘wat is de rol van de logistiek in een volledig circulair werkende samenleving?’
– Internationalisering: ontwikkeling van living labs in China en (mogelijk) in Afrika, waar studenten, docenten en onderzoekers samen met bedrijven en universiteiten aldaar aan gezamenlijke projecten werken (vgl. http://www.livinglab-china.nl/)
– Adaptieve veiligheidslogistiek: op welke manier kan logistiek onderzoek – in samenwerking met de krijgsmacht en met civiele veiligheidsautoriteiten – bijdragen aan de innovatiemissie ‘veiligheid’, die door het kabinet is gedefinieerd in het ‘missiegedreven innovatiebeleid’.

Stichting Transactieland is kennispartner van het lectorenplatform en faciliteert de voortgang van dit – horizontale – samenwerkingstraject.

SBR: ‘store once, report many’ in de financiele gegevensuitwisseling (2010-2014)

SBR is de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages. Samen met organisaties uit de markt, zoals accountants, boekhouders, softwareleveranciers en banken heeft de Nederlandse overheid SBR ontwikkeld.

Met SBR worden de gegevens in de bedrijfsadministratie eenmalig op een standaard manier vastgelegd. De gegevens zijn eenvoudig te her-gebruiken voor verschillende rapportages aan overheidsinstellingen en een aantal banken, doordat de bedrijfsadministratie het bronbestand is. Met één druk op de knop worden rapportages opgesteld en digitaal verzonden naar verschillende partijen. Zo hebben ondernemers en intermediairs minder werk aan het samenstellen en aanleveren van verschillende (verplichte) rapportages. Sinds 2013 is SBR de aanlevermethode voor de aangifte van winstbelasting (IB- en VpB). Vanaf 2014 geldt dit voor de OB-aangiften (BTW) en vanaf 2015 worden jaarrekeningen via SBR gedeponeerd. Banken vragen hun klanten om kredietrapportages eveneens via SBR aan te leveren.
SBR laat zien hoe overbodige transactiekosten kunnen worden weggesneden, ook als het gaat om hele complexe processen die ‘mission critical’ zijn. Nederland loopt hierin internationaal voorop.

Zie ook www.sbr-nl.nl, of neem contact op met nanko.boerma@transactieland.nl

SGGV: 17 praktijkcases aansluiting kritische processen tussen bedrijven en overheden (2007-2012)

In samenwerking tussen het Ministerie van EZ en VNO-NCW is in 2006 het programma ‘ketenherinrichting’ van start gegaan, dat in 2007 uitmondde in het initatief ‘Slim geregeld, goed verbonden’ (Sggv).
Dit heeft tot 2012 bijgedragen aan vermindering van regeldruk voor het bedrijfsleven, vergroting van de slagvaardigheid van de overheid en vergroting van kennis over publiek-private ketensamenwerking. Binnen dit kader zijn 17 Sggv-casussen, waarbij de nadruk lag op het vinden van praktische oplossingen voor concrete problemen, die ontstaan daar waar overheden en bedrijven elkaar in dezelfde ketens tegen komen.

In dit programma zijn concrete oplossingen gevonden, in casussen zoals het importeren van containers met veterinaire inhoud in Rotterdam, het afgeven van bouwvergunningen in een gemeente in Noord-Holland en het proces van aangeven en verwerken van asbest. De ervaringen die zijn opgedaan in het programma SGGV vormden een belangrijke inspiratiebron voor de Stichting Transactieland.

Het programma heeft geleid tot een forse en concrete vermindering van de regeldruk, waardoor de transactiekosten voor het bedrijfsleven zijn verminderd met een bedrag van 50 miljoen euro per jaar. Verwacht mag worden dat aan de zijde van de overheid een even hoge vermindering van transactiekosten is ontstaan, maar dit is in het onderzoek niet meegenomen.
Voor meer informatie neem contact op met Nanko.Boerma@transactieland.nl en/of met Harmanna.vandalen@transactieland.nl .