Transactieland: Missie

Transactieland ziet niet afzonderlijke bedrijven, organisaties, of actoren, maar juist de trans-actie tussen die actoren als basis van de samenleving, economie, cultuur en staat. Deze transactie moet een waardevolle verbinding zijn, dat wil zeggen een verbinding die elk van de betrokken actoren als een ‘plus’ ervaart.

Transactieland brengt professionals bijeen die in hun loopbaan allemaal hebben ondervonden dat de vraagstukken ván organisaties alleen kunnen worden opgelost in samenwerking tússen organisaties. Transactieland bundelt de kennis en ervaring die zij hebben opgedaan in concrete cases, zoals die op deze website worden getoond.

Wij zijn een not-for-profit stichting. De winst vanuit onze dienstverlening investeren wij in wetenschappelijk onderzoek naar vragen die zich voordoen vanuit het paradigma van de waardevolle verbinding.

Wij zijn Transactieland

De stichting heeft een bestuur, een raad van toezicht en een raad van advies. Waardevol Verbinden is het (nieuwe) bedrijf dat vanuit ons gedachtegoed, onze concepten, methoden en werkvormen concrete diensten verleent aan cliënten bij bedrijven en overheden.

Nanko Boerma, voorzitter

Nanko is vanaf 2003 intensief bezig met de manieren om waardeverlies in ketens te verminderen. Dit omvat én het initiëren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek op dit gebied én het uitvoeren van praktische projecten waardoor overbodige transactiekosten worden weggesneden en innovatie wordt vergroot. Zo was hij als programmamanager verantwoordelijk voor het ontwerp en de implementatie van Digipoort (Generieke infrastructuur voor communicatie tussen bedrijven en overheid), en voor de programma’s Slim Geregeld, Goed Verbonden en Standard Business Reporting. Nanko is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek binnen het HBO.

Ellen Vervoort-Nijsen, bestuurslid

Ellen houdt zich sinds 2004 bezig met verbeter- en verander-leertrajecten op niveaus binnen de maak- en procesindustrie op basis van de TPM-methode (Total Productive Maintenance ontwikkeld door Toyota). Zij heeft onder andere opdrachten gedaan bij Interface Inc., Smurfit Kappa, Sigma Kallon, Nedalco, Schur Flexibles BV. Vanaf 2009 is zij ook actief in de zorgsector. Het viel haar op dat organisaties in deze sector worstelen met regelgeving en administratieve lasten. Daarom ontwikkelde ze het Eenvoudige Regel Tool (ERT), gebaseerd op het zogenaamde Standaard Kosten Model (SKM), een in Nederland ontwikkelde en door de EU geadopteerde methodiek.

Charles de Monchy

George Dujardin, initiator

George is ook vanaf 2003 intensief betrokken bij de ontwikkeling van het gedachtengoed op het gebied van transactiemanagement. Hij was o.m. verantwoordelijk voor het project ‘Bouwen met Winst’, waarin projectontwikkelaars, architecten, aannemers en gemeenten uit de kop van Noord-Holland, Bouwend Nederland, BNA en VROM een systeem ontwikkelden, waarmee ondernemers en gemeenten gestructureerd communiceren bij de voorbereiding van een vergunningaanvraag. Met Theo Geurts ontwikkelde hij het instrument TM-Weten dat bedrijven snel inzicht geeft in hun vorderingen met transactiemanagement.

Theo Geurts, initiator

Theo heeft zich vanaf 2003 er vooral op toegelegd om het transactie management gedachtegoed bruikbaar te maken voor bedrijven en organisaties. Hij was verantwoordelijk voor project Export Landbouwgoederen, gericht op vermindering van transactiekosten in deze sector. Samen met George Dujardin ontwikkelde hij het TM-Weten-instrument dat bedrijven snel inzicht geeft in hun vorderingen met transactiemanagement. Hij is thans actief als eindredacteur van het Handboek Transactiemanagement, dat op dit moment binnen de stichting wordt ontwikkeld.

Raad van Toezicht

Joop Hylkema, voorzitter raad van toezicht

Joop (1959) heeft een breed scala van functies vervult. Zo was hij docent op een hogeschool, personeelsadviseur bij een bank en vervulde hij daarna diverse p&o en directie functies in de scheepsbouw. Hij was tot voor kort divisie directeur bij IHC Merwede en maakte hij deel uit van de directieraad van IHC Merwede. Hij was daar mede aandeelhouder. Daarnaast is hij tijdelijk als gedelegeerd commissaris op part time basis directeur van het regionaal sociaal werkvoorzieningsschap van de Drechtsteden. Hij vervult verschillende commissariaten, is voorzitter van een tweetal RvT’s en een bestuur.

Jenny Thunissen

Jenny (1952) heeft een groot aantal functie vervuld bij de Belastingdienst en het directoraat-generaal Belastingdienst van het ministerie van Financiën. Vanaf 1994 volgden benoemingen tot respectievelijk plv. directeur van de directie Planning, Financiën en Control,  tot directeur PFC, plv. directeur-generaal Belastingdienst en in 2000 tot directeur-generaal Belastingdienst. Per november 2008 is zij benoemd tot Inspecteur-Generaal bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat en vanaf januari 2012 Inspecteur-Generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Op dit moment is zij als buitengewoon adviseur van de Algemene Bestuursdienst actief als waarnemend gezaghebber op Sint Eustatius.

Herman de Boon

Herman ( 1946 ) is o.a. ruim 25 jaar actief geweest op directieniveau in de Agribusiness. In 1987 ontving hij de prijs voor excellent ondernemerschap. Vanaf 2002 vervulde hij een groot aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies op een breed terrein van Agribusiness, handel, zorg, innovatie, transitie en circulaire economie. Recent heeft Herman afscheid genomen als voorzitter van het Nederlands Verbond Groothandel (NVG) en is benoemd tot erevoorzitter. Momenteel vervult hij bestuursfuncties als voorzitter of lid van een groot aantal RvC’n, RvA’s en besturen.

Dick Scherjon

Bij Dick (1955) speelt MKB ondernemerschap een belangrijke rol. Hij doceerde er over aan universiteit en hogeschool. Ook als projectleider bij “de Baak”, daarna als hoofd MKB bij KPMG en bij VNO/NCW was hij actief op dit onderwerp. Hij was ruim 10 jaar in dienst van de RABO bank en onderhield de relatie tussen bank en politiek. Hij is als reserve kolonel bij de strijdkrachten nauw betrokken bij de ontwikkeling van de ‘Adaptieve Krijgsmacht’, met veel uitwisseling tussen vaste- en reserve capaciteit. Hij is thans werkzaam bij NEVI, kennisnetwerk voor inkoop en supply management.